Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.

TJ SZTM ROB Liberec

Radioklub OK1KLC: OK1JBX, OK1FJX, exOK1FTI, OK1NAT, exOK1VHS, OK1UKD

Stanovy z.s.

STANOVY

SZTM ROB LIBEREC, z.s., IČ: 65100492

 1. Všeobecná ustanovení
  1. SZTM ROB Liberec, z.s. je zapsaným spolkem se sportovně technickým zaměřením sdružujícím zejména zájemce o rádiový orientační běh (dále jen ROB) z řad dětí, mládeže i dospělých.
  2. SZTM ROB Liberec, z.s. je právnickou osobou, založenou ve veřejném zájmu. Působí převážně na území Libereckého kraje.
  3. Sídlem SZTM ROB Liberec, z.s. je Liberec, Česká 500, PSČ 463 12 a bylo mu přiděleno IČ 65100492.
  4. SZTM ROB Liberec, z.s. zajišťuje rozvoj radiového orientačního běhu v regionu se zaměřením na systematickou přípravu dětí, mládeže i dospělých.
  5. Statutárními zástupci SZTM ROB Liberec, z.s. jsou předseda a místopředseda. Mohou jednat jménem spolku samostatně, ke svému jménu vždy připojí funkci a podpis. Použití razítka není nutné.
  6. SZTM ROB Liberec, z.s. je členem Asociace radiového orientačního běhu (AROB) a jeho činnost nesmí být v rozporu s jejími stanovami.
 2. Účel spolku
  Účelem spolku je provozování sportu. Organizováním akcí, soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru, účastí na soutěžích pořádaných jinými subjekty a spoluprací s nimi rozvíjet sportovní přípravu v oblasti technických sportů. Prací s dětmi a mládeží pečovat o jejich sportovní a společenskou výchovu.
 3. Vznik a zánik členství
  1. Členem SZTM ROB Liberec, z.s. se může stát každý, kdo podáním přihlášky výborové schůzi vysloví souhlas s dodržováním jeho stanov.
   Členství vzniká dnem registrace člena. Členstvím v SZTM ROB Liberec, z.s. se člen zároveň stává členem AROB.
  2. Žadatel, jehož registrace byla odmítnuta, se může odvolat k členské schůzi SZTM ROB Liberec, z.s.
  3. Členství v SZTM ROB Liberec, z.s. zaniká:
   1. vystoupením člena, doručeným písemně statutárnímu zástupci,
   2. přestupem,
   3. při opakovaném neplacení členských příspěvků ani po dodatečné výzvě,
   4. zrušením členství pro závažné porušení stanov,
   5. úmrtím,
   6. zánikem spolku.

   O zrušení členství podle bodu b) a c) rozhoduje výbor SZTM ROB Liberec. Člen se může proti rozhodnutí odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné.

 4. Práva a povinnosti členů
  1. Člen SZTM ROB Liberec, z.s. má právo:
   1. účastnit se soutěží a podniků pořádaných SZTM ROB Liberec, ostatními oddíly a kluby sdruženými v AROB a členskými zeměmi IARU,
   2. užívat členských služeb SZTM ROB Liberec, z.s. a AROB,
   3. volit orgány SZTM ROB Liberec, z.s. je-li starší patnácti let,
   4. být volen do orgánů SZTM ROB Liberec, z.s., je-li starší osmnácti let,
   5. předkládat orgánům SZTM ROB Liberec, z.s. návrhy a podněty.
  2. Člen SZTM ROB Liberec, z.s. je povinen:
   1. dodržovat stanovy SZTM ROB Liberec, z.s. i stanovy spolků a svazů, jichž je SZTM ROB Liberec, z.s. a skrze něj i jeho člen členem,
   2. respektovat rozhodnutí orgánů SZTM ROB Liberec, z.s.
   3. včas a řádně platit členské příspěvky,
   4. na veřejnosti hájit zájmy SZTM ROB Liberec, z.s..
  3. Člen odpovídá za škody, které způsobí na majetku SZTM ROB Liberec, z.s., podle obecně závazných předpisů.
 5. Orgány SZTM ROB Liberec, z.s.
  1. Orgány spolku jsou:
   1. členská schůze
   2. výbor
  2. Členská schůze
   Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, alespoň jednou za tři roky. Výbor musí také svolat členskou schůzi z podnětu kontrolní komise nebo alespoň pětiny členů spolku. Pozvánka musí být zveřejněna na internetové oddílové stránce nejméně deset dnů předem. Musí obsahovat minimálně datum, čas a místo konání a program schůze.
   Členská schůze:
   • projednává činnost spolku od poslední členské schůze,
   • určuje hlavní úkoly pro následující období,
   • volí minimálně jednou za tři roky tři členy výboru spolku,
   • schvaluje zprávu o hospodaření,
   • schvaluje změny stanov,
   • projednává odvolání odmítnutých kandidátů členství,
   • projednává odvolání při zrušení členství pro závažné porušení stanov nebo pro neplacení členských příspěvků,
   • projednává i ostatní záležitosti, které byly uvedeny v programu schůze. Pokud souhlasí většina přítomných, projedná na žádost kteréhokoliv člena i body, které nebyly v programu uvedeny.

   Pokud se nesejde v ohlášeném termínu nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem, je vyhlášen náhradní termín členské schůze 30 minut po plánovaném začátku první. Tato členská schůze musí mít v zápisu uvedeno slovo „náhradní“ a nemusí se jí zúčastnit nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Každý člen s volebním právem má jeden hlas. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných platných hlasů.

  3. Výbor
   Činnost spolku mezi zasedáními členských schůzí řídí tříčlenný výbor, který ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
   Výbor může do nejbližší členské schůze kooptovat člena výboru, pokud se některý z řádně zvolených členů vzdá funkce nebo se nemůže ze závažných důvodů dlouhodobě zúčastňovat výborových schůzí nebo činnosti oddílu.
   Výbor jmenuje a odvolává trenéra. Ten se automaticky stává členem výboru. Pokud jím již v současnosti je, má při hlasování dva právoplatné hlasy.
   Výbor může ustanovit hospodáře. Pokud jej neustanoví, zodpovídá za hospodaření spolku podle pokynů výboru předseda.
   Výbor hospodaří s majetkem spolku v souladu se stanovami, připravuje členské schůze a podává jim zprávy o své činnosti.
   Výbor schvaluje přijímání nových členů.
   Výbor navrhuje a volí delegáty na sjezd AROB ČR.
   Výbor projednává přestupy členů do jiných oddílů.
   Výbor projednává přestupky členů, případně ruší jejich členství.
   Pokud je sídlem spolku bydliště jeho předsedy, je nově zvolený předseda povinen do měsíce od svého zvolení iniciovat změnu sídla spolku ve veřejném rejstříku a současně bodu 1.3 stanov, když změní jeho sídlo na své trvalé bydliště či jinou adresu schválenou výborem. Tato změna stanov podléhá pouze schválení výborem a nemusí ji schvalovat členská schůze.
 6. Zásady hospodaření
  1. SZTM ROB Liberec, z.s. nabývá majetek všemi způsoby, které připouští právní řád České republiky. Zdrojem příjmů jsou:
   • členské příspěvky a jiné poplatky od členů,
   • dary a jiné příspěvky fyzických a právnických osob,
   • příjmy z vlastní činnosti,
   • dotace ze státního rozpočtu, z dalších veřejných rozpočtů nebo z dotačních programů Evropské unie.
  2. Veškeré příjmy používá výhradně k dosažení cílů spolku a pro plnění jeho poslání v oblasti sportu.
  3. Za hospodaření s majetkem sdružení odpovídá výbor.
  4. Pro hmotné zajištění činnosti může spolek vyvíjet i podnikatelské aktivity. Odpovědným zástupcem je předseda a hospodář, je-li ustaven.
  5. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze v souladu se stanovami AROB s ohledem na věk a na to, zda je člen výdělečně činný.
 7. Zánik spolku
  1. Zapsaný spolek zanikne rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, rozhodne-li o tom členská schůze 3/5 většinou všech členů. Současně musí tato schůze rozhodnout o naložení s majetkem spolku, jinak je rozpuštění neplatné.
  2. Spolek může zaniknout pravomocným rozhodnutím soudu, potom majetkové vypořádání provede likvidátor jím určený. Likvidační zůstatek může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí, tj. 19.10.2015.